Устав

Устав на Ротари Интернешънъл

Член 1 Дефиниции

По смисъла на устава и правилника на Ротари Интернешънъл, освен ако контекстът не изисква ясно друго, думите в настоящия член имат следните значения:

1. Борд: Бордът на директорите на Ротари Интернешънъл.
2. Клуб: Ротари клуб.
3. Член: Всеки непочетен член на Ротари клуб.
4. Година: Дванадесет месечният период, който започва на първи юли. 5. РИ: Ротари Интернешънъл.

6. Гуверньор: Гуверньор на ротариански дистрикт.

Член 2 Име и описание

Името на тази организация е Ротари Интернешънъл. РИ представлява асоциацията на клубовете от целия свят.

Член 3 Предназначение

Предназначението на РИ е:
(a) Да поддържа клубовете и дистриктите на РИ в стремежа им да провеждат

програми и дейности, които подпомагат Целта на Ротари;
(b) Да насърчава, популяризира, разширява и контролира Ротари по целия свят; (c) Да координира и дава цялостна насока за дейностите на РИ.

Член 4 Цел

Целта на Ротари е да насърчава и развива идеята за служба в полза на хората като основа за осъществяването на ценни начинания, а така също да насърчава и развива:

Първо. Създаването на познанства като възможност да бъдеш полезен;
Второ. Високите етични стандарти в бизнеса и професиите, признанието за значимостта на всяко

занятие, както и стремежа на всеки ротарианец да защитава името на своята професия и да служи на обществото;

Трето. Прилагането на идеала да бъдеш полезен на хората в личния си, професионален и обществен живот;
Четвърто. Международното разбирателство, добрата воля и мира посредством

приятелството между бизнесмени и професионалисти от цял свят, които са обединени от идеала да бъдат полезни.

Член 5 Членство
Параграф 1 – Структура. Членовете на РИ са клубове, които непрестанно изпълняват задълженията, посочени в настоящия устав и правилник.

Параграф 2 – Състав на клубовете.
(а) Всеки клуб се състои от активни членове, които представляват възрастни хора с добър характер и добра делова, професионална и/или обществена репутация,

1) работят като собственици, партньори, корпоративни ръководители или управители на някакъв почтен бизнес или професия или

2) заемат важен пост в някоя почтена фирма или професионална област, в техен клон или агенция и имат ръководни отговорности, предполагащи вземането на решения или

3) са се пенсионирали от някой от постовете, посочени в точки (1) и (2) на настоящата алинея, или

4) са обществени лидери, които показват чрез лично участие в обществени дейности своята отдаденост на общественополезната служба и Целта на Ротари, или

5) имат статут на бивши стипендианти на Фондацията на Ротари, както е определено от Борда

и
работят или живеят на територията на клуба или в нейната околност. Един активен

член, който се премества от територията на клуба или нейната околност, има правото да остане член на клуба, ако клубният борд на директорите му разреши и въпросният активен член продължи да отговаря на всички условия за членство в клуба.
(b) Всеки клуб следва да има добре балансиран членски състав, в който нито един бизнес, професия или вид обществена дейност да не преобладават. Клубът не може да избира никого за активен член от класификация, в която в клуба вече има петима или повече членове, освен ако общият брой на клубните членове не надхвърля 50. В такъв случай клубът има правото да избере някого за активен член от класификация, стига по този начин броят на членовете с въпросната класификация да не надхвърли 10 процента от всички активни членове в клуба. Членовете, които са пенсионирани, не следва да се включват в общия брой на членовете от дадена класификация. Класификацията на прехвърлящ се или предишен член на клуб или бивш стипендиант на Фондацията на Ротари, както е определено от Борда, не следва да попречи на избирането му за активно членство, дори ако избирането доведе до временно надхвърляне на горните ограничения в клуба. Ако някой член промени своята класификация, клубът може да продължи членството му в рамките на новата класификация независимо от горните ограничения.

(с) В правилника на РИ може да се направи разграничение между активно и почетно членство в клубовете, като в тях следва да са указани изискванията за отдаването на всеки от двата вида членство.
(d) В страни, в които думата “клуб” има неподходящо значение, Ротари клубовете, след одобрението на Борда, могат да не я използват в своето название.

Параграф 3 – Ратификация на устава и правилника. Всеки клуб, получил и приел сертификат за членство в РИ, приема, ратифицира и се съгласява да бъде обвързан с всички правила, непротиворечащи на закона, които се съдържат в устава и правилника на РИ, както и в техните изменения, а също и добросъвестно да спазва условията в тях.

Параграф 4 – Изключения. Независимо от всякакви други условия на този устав или на правилника на РИ или на стандартния клубен устав, Бордът, като пилотен проект, има правото да допусне за член или да разреши реорганизирането на не повече от 200 клуба, в чиито правилници има условия, неотговарящи на настоящия устав или на правилника на РИ. Този пилотен проект би могъл да продължи не повече от шест години. При завършването на всеки такъв пилотен проект, правилниците на всички клубове, приети за членство или на които е разрешено да се реорганизират, следва да бъдат стандартните клубни правилници, които са в сила към момента.

Член 6 Борд на директорите
Параграф 1 – Структура. В Борда на директорите участват деветнадесет души.

Президентът на РИ е член и председател на Борда. Елект-президентът на РИ е член

на Борда. Седемнадесет директори се номинират и избират съгласно правилника. Параграф 2 – Правомощия. Дейностите и средствата на РИ са под ръководството и контрола на Борда, съгласно с настоящия устав и правилника, както и в съответствие с Общия закон за корпорациите с идеална цел на Илинойс от 1986г., а също и с всички изменения към тях. При упражняването на това ръководство и контрол над средствата на РИ, Бордът може, в зависимост от предвиденото в бюджета или бюджетите, посочени в правилника, да изразходва през всяка фискална година средствата от текущите приходи и такава сума от фонда с общо събрани средства повече, каквато е нужна за осъществяване на целите на РИ. Бордът се отчита пред следващия конгрес за специалните условия, при които са изразходвани средства от излишъка. Бордът няма право в никакъв момент да задължава асоциацията за суми,

които надхвърлят нетните активи на РИ.
Параграф 3 – Секретар. Генералният секретар на РИ представлява секретар на Борда,

който няма право на глас при вземането на решения от страна на Борда.

Член 7 Ръководители
Параграф 1 – Титли. Ръководителите на РИ са президентът, елект-президентът, вице-

президентът, касиерът, другите директори, генералният секретар, дистрикт гуверньорите и президентът, последният паст президент, вице-президентът и почетният касиер на РИ за Великобритания и Ирландия.

Параграф 2 – Начин на избор. Ръководителите на РИ се номинират и избират в съответствие с правилника.

Член 8 Администрация
Параграф 1 – Клубовете на територията на Великобритания, Ирландия, островите от

Ламанша и остров Ман съставляват административна териториална единица на РИ, известна като “Ротари Интернешънъл за Великобритания и Ирландия”, чиито правомощия, цели и функции са посочени в членовете на устава на РИ за Великобритания и Ирландия, одобрени са от Законодателния съвет и фигурират в устава и правилника на РИ.

Параграф 2 – Администрацията на клубовете попада под общия надзор на Борда на директорите, както и под една от следните форми на пряк контрол, който по всяко време следва да съответства на предвиденото в настоящия устав и в правилника:

(а) Контрол от страна на Борда на директорите над един клуб.
(б) Контрол от страна на гуверньора над клубовете в един дистрикт.
(в) Всякакъв контрол, който Бордът на директорите прецени, че е необходим и който е одобрен от Законодателния съвет.
(г) Контрол от страна на РИ за Великобритания и Ирландия над клубовете на Великобритания, Ирландия, островите от Ламанша и остров Ман.

Параграф 3 – РИ и клубовете се насърчават да компютъризират своите делови операции, за да ускорят и направят по-икономична работата на ротарианската организация.

Член 9 Конгрес
Параграф 1 – Време и място. Конгресът на РИ се провежда всяка година през

последните три месеца на фискалната година, във време и място, определени от Борда и подлежащи на промяна по решение на Борда на директорите при наличието на сериозно основание.

Параграф 2 – Специални конгреси. При спешни случаи Президентът има право с одобрение от мнозинството от членовете на Борда на директорите да свика специален конгрес.

Параграф 3 – Представителство.
(a) На всеки конгрес, всеки клуб има право да бъде представляван от поне един делегат. Всеки клуб, чиито членове наброяват над петдесет (50), има право да бъде представляван от по един допълнителен делегат на всеки допълнителни петдесет или почти петдесет члена. За тази цел представителството се определя на база на членския състав на клуба към 31 декември непосредствено преди конгреса. Един клуб може да упълномощи свой делегат да пусне един или повече от гласовете, на които клубът има право.
(b) Всеки клуб е длъжен да изпрати свой представител на всеки конгрес на РИ или като изпрати свой член за делегат или като определи негов заместник, както и да гласува всяко поставено за решение предложение.

Параграф 4 – Свободни делегати. Всеки ръководител и паст Президент на РИ, който продължава да бъде член на клуб, представлява свободен делегат.

Параграф 5 – Избиратели и гласуване. Надлежно акредитираните делегати, заместници и свободни делегати съставляват гласуващите участници в конгреса и се наричат избиратели. Гласуването се извършва в съответствие с правилника.

Член 10 Законодателен съвет
Параграф 1 – Предназначение. Законодателният съвет съставлява законодателният

орган на РИ.
Параграф 2 – Време и място. Законодателният съвет се събира веднъж на три години

през април, май или юни, за предпочитане през април. Бордът на директорите определя датата и мястото на сесията, стига тя да се състои в близост до Световната централа на РИ, освен когато непреодолими финансови или други причини, потвърдени с две-трети от гласовете на целия съвет, не налагат друго.

Параграф 3 – Процедури. Законодателният съвет разглежда и взема решение по предложенията, които са му надлежно предадени, а решението му подлежи единствено на изпълнение от страна на клубовете в съответствие с правилника на РИ.

Параграф 4 – Членство. Законодателният съвет включва членове в съответствие с изискванията на правилника.

Параграф 5 – Извънредна сесия за приемане на актове и резолюции. Бордът на директорите, с 90 процента от гласовете на всички свои членове, може да реши, че е възникнала извънредна ситуация, която изисква извънредна сесия на Законодателния съвет, за да бъде прието проектопостановление. Бордът на директорите определя времето и мястото на провеждане на подобна сесия, като определя и нейното предназначение. Такава сесия може да разглежда и да взема решение единствено по законодателните въпроси, предложени от Борда на директорите във връзка с извънредната ситуация, за която е свикана. Законодателните въпроси, които се разглеждат по време на такива сесии, не попадат под силата на изискванията за срок на поставяне или другите процедури, посочени в настоящите уставни документи на РИ, като въпросните изисквания следва да се спазват дотолкова, доколкото времето

позволява. Всеки акт на подобна сесия на Законодателния съвет подлежи на последващо изпълнение от страна на клубовете, съгласно параграф 3 от настоящия член.

Параграф 6 – Приемане на резолюции. В рамките на една година от сесиите на Законодателния съвет, Бордът следва да уведоми всички гуверньори относно всяка дейност, предприета от страна на Борда по отношение на приетите по време на Съвета резолюции.

Член 11 Такси

Веднъж на шест месеца клубовете плащат на РИ такса за всеки свой член, съгласно условията на правилника.

Член 12 Фондация
Параграф 1 – РИ разполага с Фондация, която е сформирана и работи в съответствие с

изискванията на правилника на РИ.
Параграф 2 – Всички подаръци, девизи или завещани средства или имущество или

приходи от такова, които РИ получава, както и всички средства в повече на РИ, които уставът разрешава, стават собственост на Фондацията.

Член 13 Название и отличителни знаци на членовете

Всеки член на клубовете се нарича ротарианец и има правото да носи емблема, значка или другите отличителни знаци на РИ.

Член 14 Правилник

Законодателният съвет приема и има правото да изменя правилника, който не бива да противоречи на настоящия устав и съдържа допълнителни изисквания относно управлението на РИ.

Член 15 Тълкуване

Навсякъде в текстовете на настоящия устав, на правилника на РИ, както и на стандартния устав на клубовете за граматическите конструкции важи следното: Думите “следва”, “трябва”, “е” и “са” вменяват задължение, докато думите “може” и “би следвало” означават разрешение. Местоименията от мъжки или женски род се отнасят и за двата рода . Термините “поща”, “разпращане по пощата” и “гласуване по пощата” включват също използването на електронна поща (e-mail) и интернет технологиите с цел намаляване на разходите и увеличаване броя на получените отговори.

Член 16 Изменения
Параграф 1 – Обстоятелства. Настоящият устав подлежи на изменение само с гласовете на две-трети от присъстващите и гласуващи членове на Законодателния съвет.

Параграф 2 – Кой има право да прави предложения. Предложения за изменение на настоящия устав могат да бъдат правени само от клуб, конференция на дистрикта, генералния съвет или конференция на РИ за Великобритания и Ирландия, от

В българския превод това се отнася за всички части на речта, притежаващи категорията род.- б.пр.

Законодателния съвет и от Борда на директорите съгласно процедурите, съдържащи се в Правилника.